Výročné správy spoločnosti Nafta sú každoročne vytvárané s dôrazom na nastavenú vizualitu a dodržiavanie jej pravidiel. Stabilné vizuálne prvky a korporátna farebnosť sú doplnené o grafické prvky, ako napríklad low-poly ilustrácie, desaturované fotografie a kreatívne spracované tabuľky, grafy či organizačné štruktúry. Vizualita tak podporuje informačnú prehľadnosť, ktorá je pri tomto type publikácie kľúčová.